ചാഞ്ചാട്ടം.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾക്കും
പ്രവർത്തികൾക്കും
അനുസരിച്ച് ചാഞ്ചാട്ടാനുള്ളതല്ല
നിന്റെ നിലപാടുകളും
തീരുമാനങ്ങളും.
ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ
ശക്തി കൊണ്ട്
എപ്പോഴും നിന്നിൽ
പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവ.
അവരവരുടെ മാനസിക
കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കുന്ന
മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾക്കും
പ്രവർത്തകർക്കും
അനുസരിച്ച്
ചാഞ്ചാട്ടാനുള്ളതല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്