കുറ്റം പറയുന്നത്.khaleelshamras

സാനിദ്ധ്യത്തിൽ കുറ്റം പറയുന്നവരേക്കാൾ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്
മറ്റൊരാളുടെ അസാനിദ്ധ്യത്തിൽ
കുറ്റം പറയുന്നവരെയാണ്.
ശ്രോതാക്കൾ
അത്തരം സദ്ധർഭങ്ങളിൽ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
കുറ്റം പറയപ്പെട്ടവരിലേക്ക്
അല്ല
മറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവരിലേക്കാണ്.
മാലിന്യമയമായ
അവരുടെ മനസ്സാണ് കാണേണ്ടത്.
ആ മാലിന്യങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ
തയ്യാറല്ല എന്ന
ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ
പിടിച്ചു നിൽക്കുകയുമാണ്
ചെയ്യേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്