തീരുമാനങ്ങൾ ,. KHALEELSHAMRAS

മനസ്സിൽ എടുത്ത
നല്ല തീരുമാനങ്ങളെ
എപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ
പറ്റിയെന്നുവരില്ല..
അത്തരം സന്തർഭങ്ങളിൽ
വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ
ആ സന്തർഭത്തെ
പരീക്ഷണ വസ്തുവാക്കുക.
തീരുമാനങ്ങൾ പാലിച്ചാലും
ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള
വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് വയ്ക്കുക.
അവ രണ്ടും
നിനക്ക് നൽകുന്ന
സംതൃപ്തിയുടെ
അളവുകൾ
തിട്ടപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras