സാധ്യമാണ്.khaleelshamras

പലപ്പോഴും പലതും
സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ
ആ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ
പരിശ്രമിക്കാത്തവരോ
അതിനെ കുറിച്ച്
അറിവ് പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ്.
അതിൽ പരിശ്രമം
നടത്തിയവരോടും
അറിവുള്ളവരോടും
ചോദിച്ചാൽ
നിനക്ക്
സാധ്യമാണ് എന്ന
മറുപടി ലഭിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്