സംതൃപ്തി.khaleelshamras

ഓരോ സംഭാഷണത്തിന്റേയും
ഒടുവിൽ
നിനക്കും ശ്രോദ്ധാവിനും
ലഭിക്കേണ്ടത്
സംതൃപ്തിയാണ്.
ആ സംതൃപ്തി ലഭിക്കേണമെങ്കിൽ
വേണ്ടത്
ക്ഷമയും സൂക്ഷ്മതയും
സംഭാഷണത്തിന്റെ
പരിണിത ഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ള
ഉത്തമബോധ്യവുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras