മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ.khaleelshamras

തന്റെ ഏകാന്തതകളിൽ
മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിർത്താൻ
ആർക്കും കഴിയും.
പ്രശ്നമയമായ
ഒരു സമൂഹത്തിലോ
സ്വന്തത്തിലോ
തന്റെ മനസ്സിനെ
ശാന്തിയിൽ
കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിർത്തുന്നതിലാണ്
മനുഷ്യനെറ വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്