ത്വര.khaleelshamras

ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള
ത്വര നിലനിർത്തുക.
പക്ഷെ വല്ലാതെ
സമ്മർദ്ദം നിറച്ചു കൊണ്ടാവരുത്.
പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെയാവണം
ഈ ത്വര നിലനിർത്തേണ്ടത്.

Popular Posts