ശ്രദ്ധ.khaleelshamras

എപ്പോഴും നീ നിന്റെ
ശ്രദ്ധ സ്വന്തത്തിലേക്ക്
ഫോക്കസ് ചെയ്യണം.
നീ ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്കും
സംസാരിക്കാനായി
പുറത്തെടുക്കുന്ന വാക്കിയേക്കും
ഒക്കെ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം.

Popular Posts