സ്വസ്ഥതയുടെ സ്കെയിൽ.khaleelshamras

ഏതൊരു മനുഷ്യനും
ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാഥമിക
ആവശ്യം സ്വസ്ഥതയാണ്.
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും
സ്വസ്ഥയാണ്.
എപ്പാഴും സ്വസ്ഥയുടെ
കൈയിൽ കൂടെ കരുതുക.
ഓരോ ചർച്ചകളിലും
ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും
ആ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച്
സ്വസ്ഥയുടെ നിലവിലെ അളവ്
അളന്നു നോക്കുക.
മറ്റുള്ളവർക്ക്
നീ നൽകുന്ന സ്വസ്ഥത എത്ര?
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
സ്വസ്ഥതയെത്ര?
എല്ലാം അളന്ന് നോക്കുക.
കുറവുണ്ടെങ്കിൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന് നികത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്