പകരം വാങ്ങുന്നതെന്ത്? KHALEELSHAMRAS

ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള
സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും
ഒക്കെ വിറ്റ്
ഒട്ടും മൂല്യമില്ലാത്തതും
എന്നാൽ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ
മനസ്സിനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നതുമായ
പലതും
പകരം വാങ്ങാനാണ്
നാം ശ്രമിക്കുന്നത്.
എല്ലാത്തിലും ലഭകച്ചവടം
ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാം
പലപ്പോഴും ഇത്തരം
നഷ്ടകച്ചവടത്തെകുറിച്ച്
പലപ്പോഴും ഓർക്കാറില്ല.

Popular Posts