അണികൾ.khaleelshamras

ഓരോ പ്രസ്ഥാനവും
ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള
അണികളെയാണ്
സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നതാണ്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
മറ്റുള്ളവരെ ശത്രുവായും
വിവേചനത്തോടെയും
കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു പറ്റം അണികളെയാണ്
ഒരു പ്രസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ഒന്നറിയുക
അതിലെ അണികൾ
തികച്ചും അസ്വസ്ഥമായ
ദേശ്യവും പകയും അസൂയയും
വാഴുന്ന മനസ്സിനുടമകളാണ് എന്ന്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്