കാഴ്ച്ചപ്പാട്.khaleelshamras

പലരുടേയും
പ്രതികരണങ്ങളും സംസാരങ്ങളും
അവരുടെ സ്വന്തം
മനസ്സിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ
മാത്രമാണ് എന്ന സത്യം
എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക.
പലപ്പോഴും
അതിന് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി
ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല.
ആ ഒരു ബന്ധം
വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലാണ്
പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ
കാരണം നിന്റെ
മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്