നിരുൽസാഹനങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ ബധിരനായി.khaleelshamras

നിരുൽസാഹനങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ
ഒരു ബധിരനായി നിലയുറപ്പിക്കുക.
അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ട
പക്ഷെ ചുണ്ടിന്റെ
ചലനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ആ ചലിക്കുന്ന ചുണ്ടിൽ
നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കു നൽകി.
നിന്റെ ഇഷ്ടവാക്കിനെ
ശ്രവിക്കുക.
നിന്നെ ഒരുപാട് പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ച
വാക്കാവണം അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്