ശരീരമെന്ന വീട്.khaleelshamras

നിന്റെ ശരീരമാണ്
നിന്റെ വീട്.
നീ ജീവനോടെ
ഭൂമിയിൽ
പാർക്കുന്നകാലത്തോളം
നിനക്ക് വസിക്കാനുള്ള വീട്.
അതിന് ആവശ്യത്തിന്
മതിയാവുന്ന പോഷകങ്ങൾ നൽകി,
മതിയായ വ്യായാമം ചെയ്ത്
അലങ്കരിക്കുക.
മനോഹരമാക്കുക.

Popular Posts