ശരീരമെന്ന വീട്.khaleelshamras

നിന്റെ ശരീരമാണ്
നിന്റെ വീട്.
നീ ജീവനോടെ
ഭൂമിയിൽ
പാർക്കുന്നകാലത്തോളം
നിനക്ക് വസിക്കാനുള്ള വീട്.
അതിന് ആവശ്യത്തിന്
മതിയാവുന്ന പോഷകങ്ങൾ നൽകി,
മതിയായ വ്യായാമം ചെയ്ത്
അലങ്കരിക്കുക.
മനോഹരമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras