മാർക്ക്.khaleelshamras

നീ ആഗ്രഹിച്ച ബന്ധം
എങ്ങിനെയുള്ളതാണ്.
അതെല്ലാം അക്കമിട്ട്
എഴുതിവെക്കുക.
ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള
ബന്ധമെങ്ങിനെ.
അതും എഴുതി വെക്കുക.
എന്നിട്ട് രണ്ടും താരതമ്യപ്പെടുത്തി
മാർക്കിടുക.
എന്നിട്ട് നിന്റെ
നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്നും
ആഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള
ധൂരം അളന്ന് കണക്കാക്കുക.
നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ
പാകത്തിൽ നിലവിലുള്ളതിൽ
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക.
അല്ലാതെ തെറ്റായ ഉത്തരവും
കുറിച്ച്
അസംതൃപ്തനായി
ജീവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras