കഥ മാറ്റി എഴുതുക.khaleelshamras

നിലവിലെ യാഥാർത്ഥ്യം
മനസ്സിലാക്കുക.
അംഗീകരിക്കുക.
അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ
എത്തപ്പെട്ട കഥയെ
അവഗണിക്കുക.
ആ പ്രതിസന്ധിയെ
മറികടക്കാനുള്ള
പോവഴികൾ കണ്ടെത്തുക.
അത്മ റികടന്ന് വിജയം കൈവരിച്ച
ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ചിത്രം
മനസ്സിൽ വരക്കുക.
ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും
ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്കുള്ള
വഴിയെ
യാഥാർത്യത്തിന്റെ പുതിയ
കഥയാക്കി മാറ്റിയെഴുതുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്