സംസാരം.khaleelshamras

ഏറ്റവും നന്നാവേണ്ടത്
നീ നിന്നോട് നിത്യേന
നടത്തുന്ന സ്വയം
സംസാരമാണ്.
അത് നന്നായാൽ
മറ്റേതൊരാളോടുമുള്ള
സംസാരം
താനേ നന്നായിക്കോളും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്