ഉൽപ്പന്നത്തിലെ വിശ്വാസം.khaleelshamras

നിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ശരിയായ രീതിയിൽ
വിറ്റഴിക്കണമെങ്കിൽ
ഉൽപ്പന്നത്തിലുള്ള
നിന്റെ വിശ്വാസത്തോട്
അവരുടെ വിശ്വാസം
പൊരുത്തപ്പെടണം.
അതിനായി ഉൽപ്പാദകൻ
സ്വയം ആദ്യത്തെ  ഉപഭോക്താവായി
മാറണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്