പ്രഷർകുക്കറല്ല ലക്ഷ്യം.khaleelshamras

പ്രഷർക്കുക്കറിലിട്ട്
വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ജീവിത വിഭവമല്ല
നിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഈ നിമിമിഷത്തിലേയോ
ദിവസത്തിലേയോ
ജീവിത കലയളവിലേയോ
അങ്ങിനെ ഏത്
ലക്ഷ്യ നിർവ്വഹണമാണെങ്കിലും
അതിനെ തികച്ചും
ശാന്തനായി
അടുക്കും ചിട്ടിയോടെയും
വേവിച്ചെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്