പണത്തിന്റെ മൂല്യം.khaleelshamras

പണത്തിന്റെ
മൂല്യം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ
അതില്ലാതെ കഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന
ഒരാൾക്ക് അതൊന്ന്
കൊടുത്ത് നോക്കണം.

Popular Posts