രാഷ്ട്രീയ അടിമത്വം.khaleelshamras

അമിത രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം
ഉള്ള ഒരു അനുയായിയായി മാറാതിരിക്കുക.
ആ അടിമത്വം
നിനക്ക് നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും.
നീ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേട്ട
ഒരു പാട് മേഖലയിൽനിന്നും
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
നിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
ശത്രുപക്ഷത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കും.
അത് നിന്റെ
മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്