ഉള്ളിനെ പുറത്തു കാണുന്നു.khaleelshamras

ശരിക്കും നീ പുറത്തു
കാണുന്നത്
പുറം ലോകത്തെ അല്ല.
മറിച്ച് നിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്തെയാണ്.
അതുകൊണ്ട് പുറത്ത്
നല്ല കാഴ്ച്ചകൾ കാണാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ ആന്തരികലോകം
നന്നാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്