ചരിത്ര നായകൻമാരെ പഠിക്കുമ്പോൾ.khaleelshamras

ചരിത്ര നായകൻമാരെ
കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ
അവരായി മാറാൻ
നിനക്ക് കഴിയണം.
അവർ അനുഭവിച്ച
ത്യാഗങ്ങളിലൂടെ
കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും
അറിഞ്
അവർ നേടിയെടുത്ത
വിജയത്തെ സ്വന്തത്തിലേക്ക്
പകർത്തണം.
എന്നിട്ട് അതിനെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഭാഗമാക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras