നന്മയുടെ ബാറ്ററി.khaleelshamras

നിന്റെ നൻമയുടെ
ബാറ്ററി റീച്ചാർജ് ചെയ്തുവെക്കുക.
തിന്മ നിന്റെ ചാർജ്ജ്
ഈറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ
പെട്ടെന്ന് നർമയുടെ
ബാറ്ററിയെടുത്ത് മാറ്റിയിടുക.
നിന്റെ  ഓരോ
നിമിഷത്തിലേയും
അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും
ഈർജ്ജം ശേഘരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras