ക്ലിയൻറ്റ്.khaleekshamras

ജോലിയിലെ ക്ലിയൻറിനെ
ഏതു വിധേനയും
സംതൃപ്തനാക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന
നിനക്ക്
സ്വന്തം കുടുംബത്തെ
സംതൃപ്തപ്പെടുത്താൻ
കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
നീ ക്ളിയൻറിനോട് കാണിച്ച
സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമല്ല
എന്നതാണ്.
മാത്രമല്ല സ്നേഹം
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
അന്തരീക്ഷമായിട്ടില്ല എന്നുമാണ്.
പിന്നെ കുടുംബാംഗത്തിന്
ഒരു ക്ളിയർറിന്റെ പ്രാധാന്യം
പോലും കൊടുക്കാൻ
കഴിയാത്ത നിനക്ക്
അത്മാർത്ഥ ബന്ധം
സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള
കഴിവ് കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ്..
സ്നേഹം അത്
ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ
സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്
അത് മാറിമറിയില്ല.
അതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വശവും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്