അരിപ്പ.khakeelsgamras

ബോധ മനസ്സാവുന്ന
അരിപ്പയിലുടെ
നല്ല വാക്കുകളെ
നിന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക്
കടത്തിവിടുക.
പിന്നെ നിന്നിൽ
നൻമയും സന്തോഷവും
വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള
ബാധ്യത
ഉപബോധമനസ്സ്
സ്വയം
ഏറ്റെടുത്തോളും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്