ചിന്തകൾ നിർമിക്കുന്നു.k KHALEELSHAMRAS

നിന്റെ ചിന്തകളാവുന്ന
സിമന്റും കമ്പിയും കല്ലും
ഒക്കെയുപയോഗിച്ച്
പ്രവർത്തിയെന്ന
ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്താൽ
നീ നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ
പ്രവർത്തിപഥത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരികയും
ദൈവസഹായത്താൽ
പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്യുന്നു.
പക്ഷെ നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
അതിന്റെ നിർമിതി
എപ്പോഴും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്