നീ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.ഖലീൽശംറാസ്

നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള
ഭാഹ്യ  പ്രേരണകൾ
ഇല്ലാതെയും
നിനക്ക് അനുഭൂതിയ
സന്തോഷവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
നിന്റെ ഓർമ്മകളേയും
സ്വപ്നങ്ങളേയും
അറിവിന്റെ
കരുത്തോടെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു ഭാഹ്യ പ്രേരണയും
ഇല്ലാതെ
എപ്പോഴും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും
നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras