നീ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.ഖലീൽശംറാസ്

നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള
ഭാഹ്യ  പ്രേരണകൾ
ഇല്ലാതെയും
നിനക്ക് അനുഭൂതിയ
സന്തോഷവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
നിന്റെ ഓർമ്മകളേയും
സ്വപ്നങ്ങളേയും
അറിവിന്റെ
കരുത്തോടെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു ഭാഹ്യ പ്രേരണയും
ഇല്ലാതെ
എപ്പോഴും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും
നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

Popular Posts