പ്രശ്നപരിഹാരം.ഖലീൽശംറാസ്

എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്
എന്ന സ്വയം അംഗീകാരത്തിൽ
നിന്നുമാണ്
പ്രശ്നപരിഹാരത്തിലേക്കുള്ള
ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ്
വെക്കേണ്ടത്.
സമ്പൂർണ്ണമായി
പ്രശ്നത്തെ സ്വയം അംഗീകരിക്കുക.
എന്നിട്ട് പ്രശ്നത്തിനപ്പുറത്തെ
നിന്റെ വാശാലലോകത്തെ
അംഗീകരിക്കുക.
നീയെന്ന വലിയ ലോകത്തിന്റെ
ഏതോ ഒരു ചെറിയ
തുരുമ്പിച്ച ആണിയായി
പ്രശ്നത്തെ കാണുക.
എന്നിട്ട് അതു മാറ്റി
പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras