ശകാരങ്ങളിലെ സംഗീതം.ഖലീൽശംറാസ്.

എന്നും കേൾക്കുന്ന
ശകാരങ്ങളിലും
കുത്തുവാക്കുകളിലും
അവരെ അതിൽ നിന്നും
തടയാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ.
അവയെ ഒരു
പോപ്പ് സംഗിതമായി
ശ്രവിക്കുക.
മനസ്സിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നിന്ന്
അതിന് വംഗീതോപരണങ്ങളുടെ
പിന്നണി നൽകുക.
ജീവിതത്തിലെ ഏത്
പ്രതിസന്ധിയിലും
പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള
കരുത്തായി
അതിനെ കണ്ട്.
നിന്റെ ചാതകളെ നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കുക.

Popular Posts