ചിന്താശക്തി.ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യരെ
മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്
അവന്റെ ചിന്തിക്കാനുള്ള
കഴിവാണ്.
ചിന്തയുടെ കഴിവാണ്
മനുഷ്യനെ
ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ
ഉയരങ്ങളിൽനിന്നും
ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
അതേ ചിന്തിക്കാനുള്ള
കഴിവുമായി
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
ജീവനോടെ നീ ജീവിക്കുന്നു.
ഈ നിമിഷത്തിൽ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
സംതൃപ്തി
ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നത്
നിന്റെ ചിന്തകളിലാണ്.
മനുഷ്യവംശത്തെ
അത്യുന്നതികളിലെത്തിച്ച
നിന്റെ ചിന്താശക്തിയെ
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്