പ്രായത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം..ഖലീൽശംറാസ്

മരണം സത്യമാണ്.
പ്രായം കൂടി വരുന്നു
എന്നതും സത്യമാണ്.
രണ്ടും സത്യമാണെങ്കിൽ
അവ നിന്നെ
നയിക്കേണ്ടത് പേടിയിലേക്കല്ല
മറിച്ച് സന്തോഷത്തിലേക്കാണ്.
കാരണം മരണത്തിനും
ജീവിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിനുമിടയിലെ
നിമിഷങ്ങളെല്ലാം
നിനക്ക് സ്വന്തമാണ്.
അതെങ്ങിനെയായിരിക്കണ
മെന്ന പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.
നിത്യ സന്തേഷവും
ആരോഗ്യവും
നിലനിർത്താനായി
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്