ചിന്തകളെ പുറത്തെടുത്ത് നിരീക്ഷിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളെ
ഇടക്കിടെ പുറത്തെടുത്ത്
നിരീക്ഷിക്കണം.
അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും
മൂല്യവും അളക്കണം.
അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ
നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന്
അറിയണം.
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
അവ നൽകുന്ന
അർത്ഥമെന്ത്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
എന്നിട്ട് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്