പുസ്തകത്തിന്റെ വില.ഖലീൽശംറാസ്

ചട്ടമേൽ എഴുതിവെച്ചത്
അല്ല പുസ്തകത്തിന്റെ വില.
മറിച്ച് അതിലെ
താളുകളലെ അറിവിന്റെ വിലയാണ്
ശരിയായ വില.
ആ അക്ഷരങ്ങൾ
നന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
സന്തോഷവും
പ്രചോദനവുമാണ്
അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം.

Popular Posts