സന്തോഷകരമായ ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്.

സന്തോഷകരമായ
ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളെ
ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുക.
പ്രതിസന്ധികൾ
കടന്നുവരുമ്പോൾ
ആ പകർത്തിവെച്ചവയെ
അവിടെ മാറ്റി പ്രതിഷ്ടിക്കാം .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras