ആക്ഞ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന മനസ്സ്.ഖലീൽശംറാസ്.

നീ ഒന്നു ആക്ഞാപിച്ചാൽ
ആ നിമിഷം
ആ ആക്ഞയെ
അതേപടി അനുസരിക്കും
നിന്റെ ഉപബോധമനസ്സ്.
നീ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ
നിൽക്കും
കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കടിക്കും.
സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ
സ്നേഹിക്കും
പക്ഷെ മനസ്സിനെ
ഒന്ന് ആക്ഞാപിച്ച്
പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥയിൽ
പിടിച്ചു നിർത്താൻ
നീ ശ്രമിക്കുന്നില്ല
എന്നതാണ് സത്യം.
അങ്ങിനെ ആക്ഞാപിച്ച്
നിന്റെ നല്ലതിൽ മനസ്സിനെ
നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras