വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടാക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ
വിഷയം ഒരു ഭാരമാവും.
ഭാരം കുറക്കണമെങ്കിൽ
വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടാക്കണം.
താൽപര്യമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ
വിഷയത്തിൽ
അടിപതറാതെ പിടിച്ചു
നിർത്താനുള്ള
ഒരു ഉൾപ്രേരണയുണ്ടാക്കണം.
അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും
ഒന്നിനോട്
വിഷയത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്
ചെയ്യേണ്ടത്.

Popular Posts