വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടാക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ
വിഷയം ഒരു ഭാരമാവും.
ഭാരം കുറക്കണമെങ്കിൽ
വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടാക്കണം.
താൽപര്യമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ
വിഷയത്തിൽ
അടിപതറാതെ പിടിച്ചു
നിർത്താനുള്ള
ഒരു ഉൾപ്രേരണയുണ്ടാക്കണം.
അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും
ഒന്നിനോട്
വിഷയത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്
ചെയ്യേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്