ആശയം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലൂടെ ഒരുപാട്
ആശയങ്ങൾ ഓരോ
നിമിഷവും കടന്നു പോവുന്നു.
അവയെല്ലാം നിന്റെ
ജീവിതത്തിന്റെ
അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ളതാണ്.
ആ ആശയങ്ങളിൽ
നല്ലവയെ ചിന്തകളിൽനിന്നും
അടർത്തിയെടുത്ത്
പേനകൊണ്ട് എഴുതിവെയ്ക്കുക.
എഴുതിവെക്കുന്നതോടെ
ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത
സ്വർണ്ണം പോലെ
മുല്യമുള്ള ഒന്നായി
നിന്റെ ആശയം മാറും.
അത് നിന്റെ
ജീവിതത്തിന്റെ
പ്രതിനിധിയായി
എന്നും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്