ഉറച്ച വിശ്വാസം.ഖലീൽശംറാസ്.

എനിക്ക് സാധ്യമാണ്
എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ
ഇന്ധനം പ്രയത്നത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ
നിറച്ച്
ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ
വഴിയിലേക്ക് ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു
നോക്കൂ.
നിന്റെ ഉപബോധമനസ്സ്
ദൈവസഹായത്താൽ
നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ
യാഥാർത്ഥ്യമായി
മുന്നിൽ കൊണ്ടുതരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്