അറിവും സ്നേഹവും.ഖലീൽശംറാസ്.

ജീവിതത്തിലെ പരമ ലക്ഷ്യം
അറിവു നേടലും
സ്നേഹം പങ്കുവെക്കലും
ആണെന്ന സത്യം മറക്കാതിരിക്കുക.
എത്ര നാൾ
ജീവിച്ചു എന്നതല്ല
മറിച്ച്
ജീവിച്ച നാളത്രയും
അറിവും സ്നേഹവും
മുറുകെപിടിച്ചോ
എന്നതാണ് പ്രധാനം.

Popular Posts