ആവർത്തനങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ആവർത്തനങ്ങൾ
ശീലങ്ങൾ രൂപപ്പെടലാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ചിന്തകളായും പ്രവർത്തിയായും
എന്തൊക്കെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്
എന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക .
ആ ആവർത്തനങ്ങൾ
നിന്നിൽ എതുതരത്തിലുള്ള
മാനസികാവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നത് അറിയുക.
അവ ഉപകാരപ്രദമാണോ
അല്ലേ എന്ന് അളക്കുക.
ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്തവ
ആവർത്തിക്കപ്പടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts