ആവർത്തനങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ആവർത്തനങ്ങൾ
ശീലങ്ങൾ രൂപപ്പെടലാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ചിന്തകളായും പ്രവർത്തിയായും
എന്തൊക്കെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്
എന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക .
ആ ആവർത്തനങ്ങൾ
നിന്നിൽ എതുതരത്തിലുള്ള
മാനസികാവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നത് അറിയുക.
അവ ഉപകാരപ്രദമാണോ
അല്ലേ എന്ന് അളക്കുക.
ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്തവ
ആവർത്തിക്കപ്പടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്