കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുക.ഖലീൽശംറാസ്.

നിനക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട
പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി
അവയെ പരിഭോഷിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം.
നാനിലെ കഴിവുകളെ
പരിഭോഷിപ്പിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്