അവന്റെ ലോകം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ശരിക്കും ഓരോ
മനുഷ്യനും
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന ഒറ്റ
ലോകമേ ഉള്ളു.
അത് അവന്റെ
ജീവനിൽ നിന്നും
തുടങ്ങി പ്രപഞ്ചം വരെ
വ്യപിച്ചു കിടക്കുന്ന
അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ലോകമാണ്.
അവന്റെ ചിന്തകളുടെ
ലോകമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്