ഓരോ നിമിഷവും.ഖലീൽശംറാസ്.

ഓരോ നിമിഷവും
ജീവിതത്തിൽ
എത്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ
സാക്ഷിയാവും.
അവ നിന്റെ
മനസ്സിൽ
നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും
ആയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
അവ മാറിമറിയുന്ന
വികാരങ്ങളായി
നീ അനുഭവിക്കും.
എന്നിട്ട് ആ നിമിഷത്തെ
യാത്രയാക്കി
ജീവിതം പുതിയ
നിമിഷത്തിലേക്കും
സാഹചര്യത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കും.
പക്ഷെ ആ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ
മുമ്പുള്ള അനുഭവങ്ങൾ
ബാക്കിയാക്കിയ വൈകാരികമാലിന്യങ്ങൾ
കൂടെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല
എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
പോസിറ്റീവിനെ
കൂടെ കൂട്ടിഎന്നും ഉറപ്പാക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്