നല്ലത് പറയാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

മരിച്ചു കിടക്കുന്ന
മനുഷ്യനെ കുറിച്ച്
എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട്
നല്ലതു പറയാനുണ്ടാവും.
അതേ മനുഷ്യൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ
ആ നല്ലത് പറഞ്ഞൂടെ.
കേട്ടവനും
പറഞ്ഞവനും
അത് കേൾക്കുകയും
പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ
എത്ര സുഖമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്