നിന്നിലേക്ക് ആകർശിക്കപ്പെട്ടത്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ പലരും
വായാടിയെന്നു വിളിച്ചു.
പൊട്ടനെന്നു വിളിച്ചു.
പക്ഷെ
ഏതൊനിലൊക്കെ
നീ വിമർശിക്കപ്പെട്ടോ
അതിലൊക്കെ
നീ കഴിവുതെളിയിച്ചപ്പോൾ
ആ വിമർശിച്ചവർതനെ
നിന്നെ ഏറ്റവും.
ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി.
നീ നിത്യേന
പറഞുകൊണ്ടിരുന്നയൊക്കെ
ഒരു കാന്തമായിരുന്നുവെന്നും
അതിനെ നീ നിന്നിലേക്ക്
ആകർശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും
അവർക്ക് മുമ്പിൽ
തെളിയിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras