ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കൻക്കൽ.ഖലീൽശംറാസ്

നീ നിന്റെ മനസ്സിനെ
ശരിയായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിച്ച് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ
പുറത്തുനിന്നും
വിമർശനങ്ങളും
ഉള്ളിൽ നിന്നും
പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും
ഉണ്ടാവുക
എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
അതിനെയൊക്കെ
മറികടക്കലാണ്
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കുക
എന്നത്കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്