ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കൻക്കൽ.ഖലീൽശംറാസ്

നീ നിന്റെ മനസ്സിനെ
ശരിയായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിച്ച് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ
പുറത്തുനിന്നും
വിമർശനങ്ങളും
ഉള്ളിൽ നിന്നും
പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും
ഉണ്ടാവുക
എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
അതിനെയൊക്കെ
മറികടക്കലാണ്
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കുക
എന്നത്കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

Popular Posts