പുതിയ തുടക്കം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ നിമിഷവും
നീ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അവ നിന്റെ
പുതിയ തുടക്കമാണ്.
സന്തോഷവും
സ്നേഹവും
അറിവും നിറഞ്ഞ
പുതിയ നിമിഷം.
ആ നിമിഷത്തെ
പുതിയതായി കണ്ട്
ആഘോഷിക്കുക.

Popular Posts