പുതിയ തുടക്കം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ നിമിഷവും
നീ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അവ നിന്റെ
പുതിയ തുടക്കമാണ്.
സന്തോഷവും
സ്നേഹവും
അറിവും നിറഞ്ഞ
പുതിയ നിമിഷം.
ആ നിമിഷത്തെ
പുതിയതായി കണ്ട്
ആഘോഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്