നിന്റെ ജീവിതം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകൾ
ഈ നിമിഷം ചർച്ചചെയ്യുന്ന
വിഷയമെന്താണ്?
അതാണ് നിന്റെ
ഈ നിമിഷത്തെ ജീവിതം.
നിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക്
ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക.
അവിടെ നടക്കുന്ന
ചർച്ചകളെ നിരീക്ഷിക്കുക.
അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ
നിന്റെ മനാഹരമായ ജീവിതം
അവിടെ കാണാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras