ജീവിതമാവുന്ന ഫാക്ടറി.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിതമാവുന്ന
ഫാക്ടറിയിലേക്ക്
കടത്തിവിടുന്ന
മാലിന്യങ്ങൾ നിനക്ക്
ശേഘരിച്ചുവെക്കാനുള്ളതല്ല.
മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം
ചെയ്യാനുള്ളതുമല്ല.
മറിച്ച് അവയെ
നല്ലതൊന്നായി പരിവർത്തനം
ചെയ്ത് സ്വയം
ശേഘരിച്ചുവെക്കാനും
മറ്റുള്ളവർക്ക്
വിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ളതാണ്.
പലപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലെ
വേദനയായി
ആ മാലിന്യങ്ങളെ
ശേഘരിച്ചുവെക്കുന്നതും
അതേപടി
മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം
ചെയ്യുന്നതുമാണ്
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
പല പ്രശ്നക്കൾക്കും കാരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്